Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN FACTUURVOORWAARDEN VOOR SG MEDICAL, TECHNICAL & HOSPITALITY SERVICES VOF
 

1. De aanvaarding van de factuur geldt tevens als aanvaarding van de aangerekende werken en leveringen, elke klacht, zowel technisch als financieel, moet om geldig te zijn, binnen acht kalenderdagen per aangetekende brief na ontvangst van de waren ingediend worden.

 

2. De door ons aanvaarde uitvoerings- of leveringstermijnen zijn slechts benaderend te beschouwen; derhalve kan het niet nakomen ervan, geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De uitvoering van de werken op vaste data wordt niet gewaarborgd. 

3. Wanneer we niet expliciet in het bezit gesteld worden van alle plannen en het volledige lastenboek met zijn verwijzingen op het ogenblik van de prijsaanvraag, dan is onze offerte enkel een richtprijs en als niet bindend te beschouwen.

4. De clausule van herziening wegens prijsschommelingen van lonen en materialen is toepasselijk op de prijzen van onze overeenkomst.

5. Alle kosten voor proeven zijn ten laste van de hoofdaannemer/opdrachtgever/klant.

6. Onze facturen zijn betaalbaar te Gistel en zijn contant te betalen, zonder korting, op 30 dagen na factuurdatum. Een betaling via overschrijving kan mits duidelijke vermelding van alle factuurgegevens, een volledige betaling van het vermelde bedrag en mits de betaling onze rekening bereikt heeft op de vervaldag. De klant wordt van rechtswege, zonder aanmaning en door het enkel verstrijken van de vervaldag, in gebreke gesteld overeenkomstig art.1139 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Indien een factuur hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk onbetaald gebleven is op de vervaldag wordt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar aangerekend; bovendien worden alle onbetaalde en vervallen facturen verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 75 EUR en een maximum van 12.500 EUR.

8. Indien wij geen volledige betaling ontvingen, zowel contant op ons adres als via overschrijving binnen 40 kalenderdagen na factuurdatum, worden alle werken onmiddellijk stopgezet en vervalt enige verantwoordelijkheid van onze zijde uit gemaakte overeenkomst(en) zowel mondeling als schriftelijk onmiddellijk.

9. De overeenkomsten tussen partijen en de algemene verkoops- en factuurvoorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

10. De schuld moet betaald worden aan het adres of rekeningnummer op de factuur vermeld volgens de voorwaarden.

11. In geval van contante betaling zal hiervan een bewijs worden meegegeven aan de klant. Enkel dit bewijs is geldig als vereffening van de factuur.

12. Onze financiële verantwoordelijkheid voor slechte leveringen of werken kan in geen geval het bedrag van de betreffende factuur te boven gaan. Bij elke nalatigheid van de klant vervalt het enige aanspraak op financiële tegemoetkomingen.

13. Onze goederen worden verkocht: afgehaald aan ons adres of eventueel vervoerd op eigen risico en gevaar van de koper, zelfs wanneer die zending franco geschiedt.

14. Wij wijzen elke aanvraag tot vergoeding of prijsvermindering of vervanging af, voor elke schade veroorzaakt ten gevolge van gebeurlijke defect apparaten, binnen de perken van art.13.

15. Elke terugzending van goederen moet vrachtvrij, aan ons adres, geschieden binnen de 14 kalenderdagen na aanvaarding van het schrijven bedoeld in art. 1.

16. Er worden geen kortingen toegestaan  tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen en enkel door de verkoper voorgesteld.

17. Ingeval van staking van betaling, vraag om cordonaat, faillietverklaring, onbekwaamheid, schrapping in de registratie, ontbinding of wijziging van de vennootschap, overlijden en alle andere wijzigingen in de toestand van de klant, alsook het protest van de wissel, zelfs niet geaccepteerd, behouden wij ons het recht voor, hetzij zonder voorafgaande ingebrekestelling of andere pleegvorm, de contracten van verkoop of werkaanneming die wij met hem zouden hebben te verbreken, hetzij waarborg te eisen.

18. Wij erkennen geen enkele aankoopvoorwaarden van de kopers, enkel onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. Het feit dat facturen en/of andere documenten uitgaande van de medecontractant niet schriftelijk geprotesteerd worden verandert niets aan het feit dat enkel onze verkoops- en factuurvoorwaarden van toepassing zijn.

19. Facturen van 12,50 EUR mogen steeds verhoogd worden met 3 euro administratiekosten.

20. Geleverde goederen blijven onze eigendom tot algehele betaling.

21. De garantietermijn voor levering beperkt zich tot het terugbrengen en terug afhalen van de materialen in onze werkhuizen.

22. Alle gevallen van overmacht, o.m. oorlog, blokkade, gedeeltelijke of gehele mobilisatie, gedeeltelijke of gehele staking uitgebroken in onze eigen onderneming of bij verminder van het feil van fabricatie en voortbrengst alsook het tekort aan vervoer, behouden ons daarenboven het recht ofwel de leverings- en uitvoeringscontracten voor de duur van de overmacht als geschorst te beschouwen en ze later uit te voeren binnen normale termijn, ofwel dezelfde als ontbonden te aanzien zonder schadevergoeding.

 

23. Alle gewone en buitengewone taksen vallen ten laste van de koper.

24. Onze prijzen kunnen te allen tijde herzien worden, ingeval van onvoorziene prijsverhogingen voordoen.

25. De clausule van herziening wegens prijsschommelingen, bepaald onder art 13 B.4 van het Alg. Bestek nr.108 en volgende, van lonen en materialen, of ander gelijkaardig bestek voorzien in de overeenkomst tussen bouwheer en aannemer, is toepasselijk op de prijzen van de overeenkomst. Bonificaties of boeten worden niet toegepast op onze eenheidsprijzen.

26. De in onze offertes opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijk.

27. SG Medical, Technical & Hospitality Services vof voorziet in eigendomsvoorbehoud zolang de levering niet volledig is betaald. Dit betekent dat de firma te allen tijde de geleverde goederen kan komen terughalen tot aan de dag dat de volledige levering zal zijn betaald, zijnde hoofdsom + aanhorigheden en zonder dat enige ingebrekestelling hiertoe zal vereist zijn.

28. Bij aflevering van goederen, met of zonder voorafgaande prijsofferte, aanvaardt u de behandeling en prijs samen met de algemene verkoopsvoorwaarden.

29. Eenheidsprijzen van offertes en/of leveringen zijn niet bindend voor volgende bestellingen of projecten. Elke offerte is maximaal 6 maanden geldig tenzij anders vermeld. Prijzen en offertes kunnen aangepast worden bij kleinere of gewijzigde bestellingen.

 

Privacy - GDPR
 

30. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is SG  Medical, Technical & Hospitality Services vof (Stationsstraat 44, 8470 Gistel). Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Alle verkregen gegevens worden verwerkt en beheerd volgens  de EU General Data Protection Regulation (GDPR). Contacteer ons voor meer info of zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website.